Mufaizah, Mufaizah, Universitas Sunan Giri (UNSURI) Surabaya, Indonesia